Документи

Годишен план 2020
Стратегия ДГ 61 2020-2024
План БДП
Програмна система 2020-2021
61 ДГ Правилник за вътрешния трудов ред
График консултиране родители
вътрешни правила ЗДОИ
Етичен кодекс 2020
БДП
Мерки за повишаване на качеството на образование
Мерки за работа ДГ 61 КОВИД
Правилник за ДЕЙНОСТТА 2020
Правилник ЗБУВОТ
програма здравно и екологично възпитание
Програма превенция ранно напускане ДГ 61
програма уязвими групи
ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ 2020
Профил купувач Вътрешни правила
Седмично разпределение 2020-2021
Информация мед изследвания – есен 2020
Декларация Ковид – есен 2020

Съгласие обработване лични данни и снимки

Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация
Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие от 15.09. До 31.05.
Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие в ДГ

 

Заявление за извиняване на отсъствие поради епидемична обстановка

Заявление отсъствие по домашни причини
Заявление за Отписване
Декларация – дете
Декларация – лични данни