Визия на детската градина

  Утвърждаването на ДГ № 61 „Шарено петле” като конкурентноспособна детска градина, гарантираща високо качество на подготовката на децата за училище чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за изграждане на малката личност в широк съвременен културен план. Усъвършенстване професионалните умения на педагогическия колектив и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене при организирането на образователно- възпитателния процес.