Мисия на детската градина

  Осигуряване на всяко дете възможно най-добри условия за неговото развитие. Утвърждаване самоценността на детето и гарантиране на качествено образование на всяко дете. Съхраняване на национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата ни работа. Съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.