ОСНОВНА ЦЕЛ:

Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия, ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото, стимулиращи развитието на индивидуалния творчески потенциал на детската личност и осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране. Квалификационно усъвършенстване на педагогическата кадри и прилагане на нови форми и методи на работа. Екипът на ДГ е квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

Подцели
1. Изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.
2. Формиране на екологично поведение у децата чрез ориентиране в природния свят.
3. Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на учителите за повишаване професионалното им равнище и кариерно развитие.
4. Създаване на оптимални условия за развитие на партньорства със семейството и други институции.

Стратегии в дейността
1. Повишаване качеството на детското обучение чрез прилагане на ефективни педагогически технологии и интерактивни техники.
2. Подобряване работата с деца със специални образователни изисквания, индивидуална и групова работа.
3. Обогатяване на материалната база.

Приоритети в дейността
1. Качество на подготовката на детето към социалната позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
2. Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност.
3. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип.
4.Развитие на детската градина като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможносттите и интересите му.

Акценти в дейността
1. Ролята на българския фолклор.
2. Ролята на свързаната реч.
3. Екологично образование.