06.03.2023

 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 121 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.02.2023 г. е приета  Нова Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община. Решението е обявено на сайта на СОС на 02.03.2023 година.

С новата Наредба, която отменя Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г. (в сила от 1.03.2021 г)., се въвежда следното:

  1. Точките по общ критерий 1 (К1) и общ критерий 2 (К2)се променят както следва:

К1. Постоянен адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

– през последните над 3 години – 5 т.
– през последните от 1 до 3 години – 4 т.
– през последната 1 година – 3 т.

Настоящ адрес на един от родителите/настойника на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

– през последните над 3 години – 4 т.
– през последните от 1 до 3 години – 3 т.
– през последната 1 година – 2 т.

(важи за прием на деца за яслени групи в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина)

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

– през последните над 3 години – 5 т.
– през последните от 1 до 3 години – 4 т.
– през последната 1 година – 3 т.

Настоящ адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян към датата на класиране:

– през последните над 3 години – 4 т.
– през последните от 1 до 3 години – 3 т.
– през последната 1 година – 2 т.

(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общински детски градини и в подготвителни групи в общински училища)

К2. Постоянен или настоящ адрес на един от родителите/настойника, който упражнява родителските права (важи за прием на деца за яслени групи в общински СДЯ и детски градини и първа градинска група в общинска детска градина), на детето (важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в общинските детски градини и в подготвителни групи в общинските училища) на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, детска градина и общинското училище към датата на класиране – 3 т.

  1. К3. Въвежда се предимство от 2 т. за родител, който е ученик в училище.

III. Деца се отписват от общинска СДЯ/ДГ при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ. За децата от подготвителните групи в общинските детски градини/училища е допустимо отсъствие в учебно време за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

  1. Задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

 

Към датата на обявяване на Решението на Столичния общински съвет за приемане на новата Наредба ИСОДЗ, ПГУ и I-клас е в период без класирания.

Преизчисляването на точките по новата Наредба ще се извърши до 11.03.2023 година.

 

Столична община

No Comments

x