Уважаеми родители,

През учебната 2024/2025 г. групите в ДГ № 61 ще бъдат разпределени по възраст, както следва:

  • 1 яслена група – набор 2022 г.
  • 3 първи групи – набор 2021 г.
  • 3 втори групи – набор 2020 г.
  • 4 подготвителни групи за петгодишни деца  – набор 2019 г.
  • 3 подготвителни групи за шестгодишни  деца – набор 2018 г.

Свободни места ДГ 61  – ИСОДЗ

1. Записването на новоприетите деца в ДГ № 61 „Шарено петле“ за учебната 2024/2025 година ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2024 г. , публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ  тук.  

2. График на часовете в които ще се извършва записването в ДГ на новоприетите деца:

                            от 8:00 ч. до 12:30 ч.     

                            от 13:00  до 16:00 ч.

3. График на дейностите, свързани с класиране и записване на децата: 

ПРИЕМ  от м. СЕПТЕМВРИ   2024г.

10.05 2024г.  /петък/   Обявяване на списъците от първо класиране
– по e-mail пощата на родителя
– в профила на детската градина в ИСОДЗ

 13 май 2024 г.   –   23 май 2024 г.  Записване на децата, приети на първо класиране

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ:

 
1. Заявление от родителя /типова бланка/от ИСОДЗ-получава се на място от директора
2. Оригинал от:
– удостоверението за раждане на детето
– лични  карти  на родителите (или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице)
3. Допълнителни документи според критериите. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете – подсекция „Необходими документи“.

4. При записване родителят/настойникът се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на самостоятелната детска ясла/детската градина/училище, както и със списъка на медицинските изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето.

5. Директорът на детската градина или упълномощено със заповед от него лице извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на критерии, посочени в Раздел III „Критерии“, чл. 18 от  Наредба за прием на деца в общински детски градини. Ако документите удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, директорът записва детето. Всяко записано дете се отразява в ИСОДЗ и ПГУ от директора на детската градина, или от упълномощено със заповед от него лице.

6. Дете, класирано чрез ИСОДЗ и ПГУ, не се записва, ако директорът на детската градина установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки.

No Comments

x