Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ №61 „Шарено петле“ се проведе обучение на тема: Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство – образователна институция. Обучението е по Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В обучението взеха участие 16 колеги от ДГ 61, а лектор беше проф. д-р Мария Баева, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

 

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ №61 „Шарено петле“ се проведе обучение на тема: Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство – образователна институция. Обучението е по Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В обучението взеха участие 16 колеги от ДГ 61, а лектор беше проф. д-р Мария Баева, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

 

No Comments

x