Нов електронен дневник за учебната 2022/2023г.

Уважаеми родители, Във връзка с наложили се промени, ДГ № 61 „Шарено петле“ в момента преминава към нов доставчик на електронен дневник одобрен от МОН да извършва дейността. Съответно нашият стар дневник Roditel.eu ще работи до 14.09.2022г. Новият дневник: към

Откриване на учебната 2022/2023г.

Уважаеми родители, Тържеството за откриване на учебната година ще бъде на 15.09.2022г. от 10.00ч. на двора. Моля да се спазвазват изискванията на МЗ за физическа дистанция. Директор: Е. Димитрова

Национална кампания “Чиста околна среда 2022г.“ към…

Тема: “Зелено детство – занималня на двора” ЦЕЛИ: 1.Целогодишно обогатяване на знанията и уменията в естествена природна среда. 2. Създаване на условия за изнесени педагогически ситуации на открито. 3. Приобщаване на децата към идеята да обичат и пазят природата. 4.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА…

Приоритетна област: № 1 Създаване на условия за подобряване на организацията на обучение и възпитание на децата като участници в пътното движение в образователните институции училище и детска градина.  Финансиран съвместно  със  Столична  община  и  СБДДС.  Тема:  Проекти свързани с осъвременяване на

Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на…

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ №61 „Шарено петле“ се проведе обучение на тема: Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство – образователна институция. Обучението е по Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,