Съобщение за родителски срещи през м. Септември

Съобщение за родителски срещи  

Read More

No Comments

Регистрация на родител в електронен дневник

Уважаеми родители, на адрес https://api.edg.bg/parentregistration/ може да си направите  регистрирация в електронен дневник „EDG.bg“ на ДГ 61.

Read More

No Comments

Здравни изисквания при прием на деца нови…

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: (изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от

Read More

No Comments

x