Мисия

  •  Осигуряване на всяко дете възможно най-добри условия за неговото развитие.
  • Утвърждаване самоценността на детето и гарантиране на качествено образование на всяко дете.
  • Съхраняване на национална, културна и родова идентичност чрез съхраняване уникалността на детството като основна ценностна единица в педагогическата ни работа.
  • Съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.
Animation Four
feature_img_videos

Визия

  Утвърждаването на ДГ № 61 „Шарено петле” като конкурентноспособна детска градина, гарантираща високо качество на подготовката на децата за училище чрез съчетаване, съхранение на националните ценности, добрите традиции и модернизация на процесите чрез съвременните иновации, съвместното със семейството за изграждане на малката личност в широк съвременен културен план. Усъвършенстване професионалните умения на педагогическия колектив и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене при организирането на образователно- възпитателния процес.

right buttom

Цел

Създаване на оптимални интерактивни организационни и педагогически условия, ориентирани към съвременните образователните нужди на обществото, стимулиращи развитието на индивидуалния творчески потенциал на детската личност и осъществяващи търсената хармония между умствено, физическо и социално-ценностното й ориентиране. Квалификационно усъвършенстване на педагогическата кадри и прилагане на нови форми и методи на работа. Екипът на ДГ е квалифициран и отговорен. Влага много амбиция и обич при работата с децата Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект.

Подцели
1. Изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.
2. Формиране на екологично поведение у децата чрез ориентиране в природния свят.
3. Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на учителите за повишаване професионалното им равнище и кариерно развитие.
4. Създаване на оптимални условия за развитие на партньорства със семейството и други институции.

Стратегии в дейността
1. Повишаване качеството на детското обучение чрез прилагане на ефективни педагогически технологии и интерактивни техники.
2. Подобряване работата с деца със специални образователни изисквания, индивидуална и групова работа.
3. Обогатяване на материалната база.

Приоритети в дейността
1. Качество на подготовката на детето към социалната позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
2. Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност.
3. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип.
4.Развитие на детската градина като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможносттите и интересите му.

Акценти в дейността
1. Ролята на българския фолклор.
2. Ролята на свързаната реч.
3. Екологично образование.

Нашите учители

Kidzo mission is to provide affordable, high-quality early education and childcare services for working families to ensure every child.

Директор

Елена Димитрова

Директор

Instructor

Roshan Bhula

English Literature

Senior Teacher

Jessica Hamel

General Knowledge

Animation One
Animation two
Animation Three
Animation Four
Animation Five
x