Програма за опазване живота и здравето на…

Приоритетна област: № 1 Създаване на условия за подобряване на организацията на обучение и възпитание на децата като участници в пътното движение в образователните институции училище и детска градина.  Финансиран съвместно  със  Столична  община  и  СБДДС.  Тема:  Проекти свързани с осъвременяване на

Read More

No Comments

Национална кампания „Чиста околна среда 2022г. към…

Тема: „Зелено детство – занималня на двора“ ЦЕЛИ: 1.Целогодишно обогатяване на знанията и уменията в естествена природна среда. 2. Създаване на условия за изнесени педагогически ситуации на открито. 3. Приобщаване на децата към идеята да обичат и пазят природата. 4.

Read More

No Comments

Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на…

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ №61 „Шарено петле“ се проведе обучение на тема: Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство – образователна институция. Обучението е по Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“,

Read More

No Comments

x