Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение

 

Приоритетна област: № 1 Създаване на условия за подобряване на организацията на обучение и възпитание на децата като участници в пътното движение в образователните институции училище и детска градина.  Финансиран съвместно  със  Столична  община  и  СБДДС.

 Тема:  Проекти свързани с осъвременяване на материално техническата база във образователните институции за провеждане на ефективен учебен процес.

Име на проекта:  Изграждане на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене в ДГ № 61 „Шарено петле”, Район – Слатина,  Столична община

Времетраене на проектаот 01.06.2019г. до 31.10.2019г.

НАШАТА ТЕМА:  Да се движа безопасно уча се и вече зная

С тази тема екипа на ДГ № 61 „Шарено петле” гр. София иска да привлече вниманието на деца, родители, колеги към един изключително важен проблем – опазване  здравето и живота на децата- участници в пътното движение. В нашия изключително динамичен живот превенцията по безопасност на движение е наложителна от най- ранна детска възраст. Детето е активен участник в уличното движение като пешеходец, велосипедист и пътник в транспортните средства. От 2003г. е факт Учебна програма по безопасност на движението по пътищата в детската градина, според която обучението по БДП е неделима част от учебно-възпитателния процес. Обучението по БДП е социално учене базирано на натрупването на личен опит чрез подражание, упражнения и тренировки, като превес имат практическите умения.

1.Цел:

– Децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата, да откриват опасностите, които крие улицата и да усвоят модели на безопасно поведение: Формиране на знания, умения и навици по безопасност на движението и превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина на пътя от ранна детска възраст.

2.Задачи за изпълнение на целта:

–          Подобряване на учебната база и привеждането й в съответствие със съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес, чрез изграждане и оборудване на учебна площадка по безопасно движение и приложно колоездене с пътни знаци, пешеходни пътеки тип „зебра“, очертани пешеходни преходи,  кръстовища и сфетофар и поставянето на децата в пътно транспортна обстановка.

–          Провеждане на практически ситуации с децата за усвояване на правила и норми за безопасно пътно движение.

–          Поставяне на децата в реална пътна обстановка като пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти и водачи на автомобили, за осмисляне на опасностите на пътя.

–          Прилагане на добри практики и приложен опит в обучението и възпитанието на децата за безопасност на движението.

–          Организиране  и провеждане на инициативи и мероприятия съвместно с родителите и с други детски заведения от района, с цел намаляване на рисковото поведение на пътя.

–          Формиране и усъвършенстване на сензомоторни умения за защита

–          Възприемане и разграничаване на цветове, форми, движения, скорост, покой

–          Възприемане и различаване на шумове от пътни превозни средства

–          Придобиване на двигателни умения, свързани с посоките: ляво, дясно, горе и долу

След приключване на проекта ДГ № 61 „Шарено петле“ ще разполага с Учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене, където  ще се продължат теоретичните и практическите занимания с децата по БДП. В последващите  години периодично ще се провеждат инициативи и мероприятия по безопасност на движението с участието на родители и деца от нашата и  други детски градини в района и извън него, ще се провеждат планираните от МОН учебно-възпитателни дейности по график, с които ще бъдат запознати р-н „Слатина“ и СБДДС.

Изграждането на интерактивна площадка по безопасност на движението е прекрасна възможност за повишаване на качеството и ефективността на обучението и възпитанието на децата в тази насока. Това ще доведе до положителен резултат в превенцията на рисковото поведение на най-малките участници в движението по пътищата.

x