Родителите са първи помощници на учителите в осигуряването на условия за възпитанието и развитието на децата в ДГ.

1. ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

  • Да правят предложения, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.
  • Да правят предложения за подобряване на възпитателната работа, медицинското обслужване, материалната база и социално-педагогическото взаимодействие.
  • Да следят нивото на възпитаност, здравословното и емоционално-психическото състояние, интелектуалното израстване и социалната адаптация на детето, в резултат от педагогическата дейност в ДГ.
  • Да търсят професионално съдействие и консултации по проблеми, свързани с развитието и възпитанието на децата.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

  • Да водят децата си в ДГ в добро здравословно състояние /без лекарства, хрема, кашлица и др./ и да поддържат редовно личната им хигиена.
  • Да водят децата си до 8.30 ч. в ДГ.
  • Да предават сутрин децата си лично на учителката, както и да ги вземат лично от нея.
  • Да оказват помощ и съдействие за хигиенизирането и подобряването и обогатяването на материалната база в ДГ.
  • Да възпитават у децата си култура на поведение и общуване въз основа на личния си пример.
  • Да уведомяват ДГ един ден по-рано за отсъствие или завръщане на детето в детското заведение.