Родителите са първи помощници на учителите в осигуряването на условия за възпитанието и развитието на децата в ДГ.

1. ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

 • Да правят предложения, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.
 • Да правят предложения за подобряване на възпитателната работа, медицинското обслужване, материалната база и социално-педагогическото взаимодействие.
 • Да следят нивото на възпитаност, здравословното и емоционално-психическото състояние, интелектуалното израстване и социалната адаптация на детето, в резултат от педагогическата дейност в ДГ.
 • Да търсят професионално съдействие и консултации по проблеми, свързани с развитието и възпитанието на децата.

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 • Да водят децата си в ДГ в добро здравословно състояние /без лекарства, хрема, кашлица и др./ и да поддържат редовно личната им хигиена.
 • Да водят децата си до 8.30 ч. в ДГ.
 • Да предават сутрин децата си лично на учителката, както и да ги вземат лично от нея.
 • Да оказват помощ и съдействие за хигиенизирането и подобряването и обогатяването на материалната база в ДГ.
 • Да заплащат редовно таксите за престой на детето в ДГ от ПЪРВО до ДЕСЕТО число, всеки месец. ДЕЦА, ЧИИТО ТАКСИ НЕ СА ПЛАТЕНИ ДО 15 ДАТА НА СЪОТВЕТНИЯ МЕСЕЦ, СЕ ПРИЕМАТ САМО СРЕЩУ КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ИЛИ СЕ ОТПИСВАТ ОТ ДГ.
 • Да възпитават у децата си култура на поведение и общуване въз основа на личния си пример.
 • Да уведомяват ДГ един ден по-рано за отсъствие или завръщане на детето в детското заведение.